Hlavní menu

WinNORA

WinNORA je programový systém pro analýzu a návrh digitálních směrových radioreleových spojů. Skládá se z datového subsystému a ze subsystému výpočetního. Datový subsystém poskytuje prostředky pro správu dat mikrovlnných objektů (antény, zařízení a pod.) a je implementován technikou datových kontejnerů. Výpočetní část implementuje základní výpočty nad daty v databázích datového subsystému - výpočet úrovňových poměrů skoku, výpočet kvality a výpočet rušení. Architektura datových kontejnerů umožňuje práci systému nad více datovými zdroji (databázemi) a systémově podporuje nejrůznější scénáře sdílení a výměny dat.

WinNORA je nadstavbou systému RadioLab, se kterým sdílí komponenty pro práci s daty DTM, komponenty výpočetní (viditelnost, pokrytí) a komponenty vizualizační.

Základní vlastnosti
  • Konfigurovatelné datové kontejnery + prostředky pro přesun dat mezi jednotlivými datovými kontejnery, datový subsystém jako virtuální databáze složená z konfigurovatelných datových zdrojů
  • Implementace standardních databázových operací (přidávání záznamů, editace, mazání, třídění a vyhledávání) pro datové objekty Antény, Stanoviště, Kmitočtové rastry, Zařízení, Skoky (Mikrovlné objekty) a Spoje (Projekty).
  • Podpora skoků s pasivním prvkem, podpora prostorové a kmitočtové diverzity, možnost reprezentace zdrojů a subjektů rušení mající pouze jednu stanici (radary, pozemní družicové stanice a pod.)
  • Možnost přidávání uživatelem definovaných parametrů pro reprezentaci dalších informací, které nevstupují do výpočtů, individuální povolení/nepovolení kopírování těchto parametrů mezi datovými kontejnery
  • Aplikace pro podporu návrhu skoku s výpočty úrovňové rozvahy a kvality, výpočty pasivních stanic typu odrazná deska nebo 2 paraboly
  • Aplikace pro výpočet rušení do vstupů přijímačů analyzovaného skoku i do vstupů přijímačů skoků rušených, přenos vypočtených hodnot úrovní rušení do výpočtů kvality s respektováním vlivu rušení
  • Aktivace vizualizačních komponent RadioLab - Profil, Výškopisná mapa a Mapový server pro zobrazení stanovišť a skoků ve všech místech celého systému
  • Otevřený systém výstupních sestav s využitím možností MS Excel
Datový subsystém

Ovládací panel systému WinNORA realizuje vstupy do jednotlivých aktivit - úloh, které systém nabízí. Je-li systém WinNORA provozován nad RadioLab 3, všechny ovládací prvky jsou umístěny v samostatné skupině WinNORA ovládacího panelu RadioLab.


Ovládací panel systému datového subsystému WinNORA