Hlavní menu

Sítě SFN 7

Sítě SFN ver. 7 je výpočetní systém pro analýzu pokrytí a rušení vysílacích sítí pro služby FM, TV, DVB-T a T-DAB a analýzu a návrh jednofrekvenčních sítí DVB-T a T-DAB.

Sítě SFN řeší obecně formulovanou úlohu výpočtu zvoleného kritéria pokrytí nad množinou vysílačů užitečného signálu a signálu rušícího. Vstupem pro výpočet je sada vysílačů užitečného signálu a/nebo sada vysílačů rušících a parametry výpočtů. Výstupem je plošné vyhodnocení úrovně signálu, rušení popř. dalších kritérií pokrytí sítě.

Systém Sítě SFN pracuje s datovým subsystémem RadioBase 3. Pomocí mechanizmů přenášení dat mezi jednotlivými aplikacemi platformy RadioLab 4 je možné přenést výsledky výpočtu (diagramy signálu, SFN rastry, finální rastr) přímo do dalších navazujících aplikací jako např. Vyhodnocení pokrytí nebo Vyhodnocení rozdílů sítí.

Výpočetní algoritmy a parametry vycházejí ze standardů konference RRC06 a dalších souvisejících a následujících dokumentů.

Základní funkce a vlastnosti
 • Nový koncept pojmenované úlohy zahrnující veškerá nastavení výpočtů, tabulku minimálních úrovní, ochranné poměry je určen zejména pro opakující se výpočty (nové ver. 7).
 • Plně automatizovaný výpočet vedle plně manuálního řízení s možností spouštění jednotlivých výpočetních kroků a modifikace parametrů, dopočtení nezbytných dat po provedení změny ve vypočtené úloze atd.
 • Vedle základní úlohy nalezení rušících vysílačů i komplementární úloha nalezení rušených vysílačů a výpočet tohoto rušení, zobrazení rušících referencí (nové ver. 7).
 • Výpočet a zobrazení diagramů intenzity signálu pro užitečné i rušící vysílače, diagramů signálu s rušením pro analogové vysílače a SFN rastrů pro jednofrekvenční sítě, výpočet a zobrazení hraničních křivek pokrytí s rušením a bez rušení.
 • Vizualizace úlohy a výsledků jak v náhledových panelech aplikace, tak v mapovém systému RadioLab 4 včetně zobrazení terénního profilu mezi rušeným a rušícím vysílačem (nové ver. 7).
 • Výpočet a zobrazení rastrových kriterií vysílacích sítí – absolutní/relativní úroveň signálu, násobnost pokrytí.
 • Možnost nastavení relativního časování v rámci SFN a výpočet pokrytí modifikované sítě, možnost modifikace ochranného intervalu pro jednotlivé sítě SFN (nové ver. 7).
 • Nový způsob vizualizace jednofrekvenční sítě usnadňující pohled na signálové a časové poměry SFN (nové ver. 7).
 • Plné využití možností platformy RadioLab 4 - výpočty na více jádrech, 64bit. režim pro využití více paměti, využití Mapy 2D a Profilu s novými možnostmi (nové ver. 7).
 • Uložení a načtení vypočtené úlohy spolu s nastavením výpočtů, tabulkou minimálních úrovní a ochrannými poměry.
 • Možnost přímého přenesení zvolených diagramů signálu, SFN rastrů, finálního rastru do dalších systémů jako např. vyhodnocení pokrytí a pod. (nové ver. 7).
Koncepce systému

Systém Sítě SFN je koncipován velmi otevřeně a univerzálně tak, aby jednotlivé navazující kroky výpočtu mohl uživatel libovolně kombinovat, opakovat s jiným nastavením, zobrazovat různé kombinace výsledků a mezivýsledků a pod. Ve verzi 7 přibyl vedle řady dalších nových vlastností koncept pojmenované úlohy pro podporu opakujících se úloh, integrity uložených výsledků a lepší reprodukovatelnosti výpočtů.

Vstupem pro výpočty jsou dvě množiny vysílačů – vysílače užitečného signálu a vysílače rušící  a dále sada parametrů určující metody výpočtů a jejich parametry. Celý postup výpočtu lze rozčlenit do několika základních kroků, se kterými souvisejí hlavní funkční bloky i jednotlivé části uživatelského rozhraní. Tyto kroky lze aktivovat jednotlivě v sekvenci při manuálním výpočtu nebo dávkově při výpočtu celé úlohy.

Hlavní bloky výpočtů typické úlohy:
 • Definice množiny vysílačů užitečného signálu
 • Nalezení rušících vysílačů
 • Výpočet hraničních křivek
 • Redukce rušících vysílačů
 • Výpočet diagramů intenzity signálu
 • Výpočet diagramů s rušením
 • Výpočet pokrytí SFN sítě
 • Výpočet rastrového kriteria
Požadavky na instalaci a provoz

Systém Sítě SFN 7 lze nainstalovat a spustit všude tam, kde je nainstalován RadioLab 4.

Podle typu a složitosti úlohy, zejména pak v závislosti na počtu vysílačů a přesnosti výpočtů mohou Sítě SFN potřebovat velké množství paměti. Standardní konfigurace s 32bit JVM s cca 1GB přidělené paměti je dostatečné na výpočty celoplošných sítí se stovkami užitečných vysílačů a tisíci rušících při základním kroku 100m.

Pro úlohy větší dimenze je možné provozovat Sítě SFN v 64bit JVM.

Rychlost výpočtu může výrazně ovlivnit počet jader CPU.

Požadavky na pracovní stanici (doporučené):

 • CPU Intel i5 nebo i7 popž obdobné AMD
 • RAM 4 GB nebo větší, Windows 7 64bit
 • volný prostor na disku alespoň 2 GB (bez mapových dat)
 • zobrazovací subsystém s rozlišením alespoň 1280 x 1024, pro optimální rozlišení monitor 24" nebo větší

RadioLab 4.0 nebo vyšší

Datový subsystém RadioBase 3.0 a vyšší.