Hlavní menu

RadioLab 4

Systém RadioLab je výpočetní systém pro analýzu a vizualizaci šíření rádiových signálů nad zemským povrchem. Jedná se o inženýrský systém pro řešení úloh při analýze a návrhu radiokomunikačních systémů jako je analýza terénního profilu, výpočet útlumů šíření signálu, výpočet rádiové viditelnosti a výpočet plošného rozložení intenzity elektromagnetického pole. Vedle výpočetních aplikací obsahuje RadioLab 4 databázové aplikace pro organizaci dat vysílačů, mikrovlnných spojů a geografických objektů, mapový GIS systém pro zobrazení výsledků výpočtů a řadu nástrojů pro zefektivnění práce.

RadioLab 4 lze využít při řešení úloh plošného pokrytí, spojů point-point, systémů point-multipoint i mobilních systémů. Vedle rozsáhlé vlastní funkčnosti představuje systém RadioLab 4 platformu pro integraci a běh dalších výpočetních systémů specializovaných např. na síťová řešení příslušné služby.

RadioLab 4 je multiplatformní systém, může být provozován pod operačními systémy Windows, Linux a Mac OS včetně 64bitových verzí, dokáže plně využít potenciálu moderního hardware včetně využití více procesorů a více jader v jednom procesoru.

Základní vlastnosti:
 • Zobrazení terénního profilu spolu s ostatními relevantními informacemi, jako např. Fresnelova zóna, data morfologie, vyzařovací úhel antény, překážky šíření definované uživatelem apod.
 • Analýza odrazů a vícecestného šíření nad terénním profilem.
 • Mapový systém s rozsáhlou GIS funkčností pro zobrazení rádiových objektů a výsledků výpočtů na podkladu digitálních rastrových nebo vektorových map, podpora systémů WGS 84, S-42, JTSK a UTM.
 • Databáze vysílačů pro správu dat stanovišť a vysílačů, detailní popis anténních diagramů v horizontální i vertikální rovině.
 • Databáze skoků pro správu dat mikrovlnných spojů obsahující databázi antén a zařízení, výpočet úrovňové rozvahy skoku.
 • Databáze geografických prvků pro ukládání dat geografického charakteru s možností přiřazení uživatelské hodnoty. Data jsou organizována ve stromové struktuře, typické použití pro správu dat administrativního členění, allotmentů digitálního vysílání, měřených hodnot pro bodové i mobilní měření apod.
 • Výpočty a zobrazení rádiové viditelnosti, viditelnost/neviditelnost z více bodů, v okolí zadaného bodu, řízení přesnosti a úspornosti vypočtených dat, vymezení oblasti nejistoty vlivem tolerance dat.
 • Výpočty a zobrazení plošné intenzity signálu pro zadaný vysílač (pokrytí), výpočet v okolí zadaného bodu, možnost detailní definice H i V anténního diagramu, řízení přesnosti a úspornosti vypočtených dat. Řada implementovaných modelů šíření (ITU, RDK,...).
 • Výpočty a zobrazení plošné intenzity signálu pro vysílací sítě (sadu vysílačů), automatické nastavení velikosti vypočteného diagramu podle požadované minimální intenzity, řízení přesnosti a úspornosti vypočtených dat.
 • Sada nástrojů pro práci s barevnými stupnicemi, zobrazení vypočtených dat, zobrazení rozdílů tabelárních dat, porovnání diagramů signálu, přepočty jednotek a další.
 • Otevřený systém výstupních sestav s využitím možností MS Excelu nebo obdobných systémů (OpenOffice).
 • Integrace ostatních radiokomunikačních výpočetních systémů výrobce, jednotné konfigurovatelné uživatelské rozhraní, možnost obecného přenášení vstupních a výstupních dat mezi aplikacemi.
 • Integrace aplikací RadioLab 3.
 • On-line aktualizace RadioLab i dalších aplikací.
 • Česká a anglická verze součástí standardní instalace.

 

Ovládací panel – realizuje společný vstup do jednotlivých aplikací a sdílených subsystémů RadioLab (Nastavení, Záznam), poskytuje informace o využití paměti a procesorů.

RadioLab 4 Launcher

Nové vlastnosti verze 4

Svou funkčností pokrývá RadioLab 4 funkčnost verze 3.6, navíc přináší tyto nové možnosti:

 • Mapa 2D - nový mapový systém, plně nahrazující oba mapové systémy RadioLab 3, podporuje více standardních typů dat, umožňuje snazší a rozsáhlejší konfiguraci, kombinovat mapy v různých projekcích, renderování do geotiff formátu atd.
 • Nové databázové aplikace:
  • GeoBase – databáze geografických elementů.
  • HopBase – databáze skoků pro správu mikrovlnných spojů.
  • TxBase – databáze vysílačů (nahrazuje a rozšiřuje databázi stanovišť RadioLab 3).
 • Nová aplikace Pokrytí integruje výpočty pokrytí a viditelnosti z RadioLab 3 a přináší řadu rozšíření.
 • Nová aplikace Sítě pro výpočty sumárních diagramů signálu vybrané sady vysílačů z TxBase.
 • Rozšíření nástroje Barevné stupnice o možnost členění stupnic do kategorií (nově relativní stupnice, diferenční stupnice, ...) s podporou pro zobrazování rozdílových scénářů.
 • Nový nástroj Datalyzer pro prohlížení uložených tabulek a porovnávání obsahu dvou tabulek.
 • Nový nástroj DiagDiff pro zobrazení rozdílu dvou vypočtených diagramů signálu.
 • Nový nástroj Prohlížeč (Viewer) sloužící k prohlížení všech souborů, se kterými RadioLab 4 pracuje.
 • Nová přesnější data digitálního modelu terénu a morfologie.
Požadavky na instalaci a provoz

RadioLab 4 může být provozován všude tam, kde je implementován virtuální stroj Java, tedy Windows, Linux, Mac OS, Solaris a další. Na 64bit verzích operačních systémů lze RadioLab provozovat jako 64bit aplikaci (pod 64bit JVM) a využít možností adresace paměti nad 2GB.

Požadavky na pracovní stanici jsou shodné s ostatními systémy generace RadioLab 4.

Instalační DVD obsahuje:

 1. Instalace HASP driveru.
 2. Instalace RadioLab 4 core komponent.
 3. Instalace RadioLab datových komponent.
 4. Mapová data dle edice.

Aktualizace (verze 4.0.1, 4.0.2 atd.) budou dostupné pomocí on-line update systému.